Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Prawo do przedemerytalnej ochrony stosunku pracy. Jak je ustalić?

Pracodawca zgodnie z art. 39 Kodeksu Pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu nabycie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Ochrona ta wyłączona jest jednak w przypadku, gdy:

- pracownik uzyskał prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
- ogłoszono upadłość lub likwidację pracodawcy,
- w sytuacji zastosowania wypowiedzenia zmieniającego pod rygorem przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych.

 W chwili obecnej zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechny wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat i 65 lat dla mężczyzn. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z ustawą z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw nastąpi wydłużenie powszechnego wieku emerytalnego – docelowo do 67 lat zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

O zaliczeniu pracownika, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury, do grupy pracowników szczególnie chronionych przed wypowiedzeniem pracy decyduje data, w której zostały spełnione wszystkie wymagania wymienione w art. 39 k.p., a więc zarówno osiągnięcie odpowiedniego wieku jak i posiadanie wymaganego okresu ubezpieczeniowego.

Przesłanki nabycia prawa do emerytury ocenia się z punktu widzenia przepisów prawnych (systemów ubezpieczeniowych), które obejmują danego pracownika, oznacza to, że w przypadku niektórych pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wiek emerytalny będzie niższy dotyczy to przykładowo górników. Obniżonego wieku emerytalnego nie należy mylić jednak z wcześniejszą emeryturą, która stanowi uprawnienie pracownika, z którego może, ale nie musi skorzystać. W związku z tym przyjmuje się, że ochrona przedemerytalna nie obejmuje okresu poprzedzającego uzyskanie prawa do wcześniejszej emerytury.

Należy również zaznaczyć, iż możliwości rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego istnieje na mocy porozumienia stron, czy też w trybie rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Marcin Kamiński                                                                                                                                                              Kancelaria Prawna ARKANA

 

Arkana