Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Jak zachować się w sytuacji, gdy szef nie płaci za pracę po godzinach?

Wypłata wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny stanowi obowiązek pracodawcy. Zgodnie z art. 151¹ §1 kodeksu pracy za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za nadgodziny przypadające w nocy, w niedziele i święta, nie będące dla pracownika dniami pracy. Natomiast za pracę w godzinach nadliczbowych, przypadających w każdym innym dniu pracy, przysługuje dodatek w wysokości 50 proc. wynagrodzenia. 

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może również, w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego nadliczbowo czasu. Udzielenie czasu wolnego może nastąpić również bez zgłaszania takiego wniosku, z tymże pracodawca obowiązany jest wówczas udzielić czasu wolnego w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych (wyższym, gdyż taki urlop jest dla pracownika w pewnym sensie „przymusowym”. Dzięki takiej możliwości pracodawca zwolniony jest z obowiązku finansowania przekroczeń dobowych pracownika). Jednak, w obu tych przypadkach, pracownik nie otrzyma dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Wracając do pytania: w jaki sposób możliwe jest rozwiązanie problemu? Jednym z najprostszych sposobów jest szczera i konkretna rozmowa z pracodawcą i porozumienie się z nim co do terminu zapłaty dodatku za przepracowane nadgodziny. Jeśli nie przyniesienie to oczekiwanego rezultatu, istnieje możliwość złożenia pozwu przeciwko pracodawcy do Sądu Pracy o wypłatę zaległego wynagrodzenia za świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych. Warto jednak pamiętać, że takie roszczenie, zgodnie z art. 291§1 k.p., przedawnia się z upływem 3 lat.

Ostatnim sposobem jest złożenie skargi na pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy. Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z 13 kwietnia 2007 r. właściwy miejscowo okręgowy inspektor pracy po stwierdzeniu naruszenia przepisów jest uprawniony do nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia za pracę. Decyzja, która podlega niezwłocznemu wykonaniu przez pracodawcę, może być jednak wydana jedynie pod warunkiem, że wypłata świadczenia oraz jego wysokość jest bezsporna, oczywista i poparta stosownymi dowodami. Ponadto, zgodnie z art. 282 k.p., pracodawca podlega karze grzywny od 1-30 tys. zł. za wykroczenia przeciwko prawu pracownika do terminowego wypłacenia wynagrodzenia lub innego świadczenia.

Zgłoszenie żądania bezpośrednio do pracodawcy nie narazi zatem Panią w żadnym wypadku na utratę zatrudnienia, bowiem wypłata terminowego i prawidłowego wynagrodzenia jest głównym obowiązkiem pracodawcy. Tym samym, korzysta Pani z ochrony, jaką zapewniają przepisy kodeksu pracy w razie niewywiązywania się pracodawcy z zobowiązań.

Małgorzata Stawicka, Kancelaria Prawna ARKANA

Artykuł dostępny jest także w serwisie Praca.WP.PL.

Arkana