Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Jak wygląda urlop tacierzyński w 2014 roku?

Wprowadzone w ostatnim czasie zmiany prawa pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich nie objęły urlopu ojcowskiego, zwanego również urlopem tacierzyńskim. Jego wymiar i warunki pozostały więc bez zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Pracownik będący ojcem wychowującym dziecko ma zatem prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni. Ze swego uprawnienia może jednak skorzystać jedynie do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia, bądź – w przypadku przysposobienia dziecka - do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko siódmego roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie dziesiątego roku życia.

Aby skorzystać z urlopu, pracownik ojciec winien w odpowiednim czasie złożyć wniosek do swego pracodawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawcę wiąże wskazany przez pracownika termin, w jakim zamierza on ze swego uprawnienia korzystać. Urlop tacierzyński jest niepodzielny i przysługuje w wymiarze 2 tygodni, tj. 14 dni kalendarzowych. Udziela się go zatem w odmienny sposób niż w przypadku urlopu wypoczynkowego – który udzielany jest w dniach pracy danego pracownika, a nie w dniach kalendarzowych.

Warto wspomnieć, że uprawnienie ojca wychowującego dziecko do urlopu ojcowskiego jest niezależne od tego, czy matka dziecka jest zatrudniona oraz czy korzystała z urlopu macierzyńskiego. Nadto pracownik przebywający na urlopie ojcowskim korzysta z takiej samej ochrony trwałości stosunku pracy, jak kobieta w ciąży i przebywająca na urlopie macierzyńskim. Rozwiązanie z stosunku pracy z pracownikiem korzystającym z urlopu ojcowskiego sprowadza się zatem do ściśle określonych sytuacji.

Agnieszka Hervy                                                                                                                                                              Kancelaria prawna ARKANA

 

Arkana