Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Czy inspekcja pracy musi informować pracodawcę o planowanej kontroli?

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89 poz. 589 z późn. zm.) „Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy”. Powyższy przepis wyraźnie zatem wskazuje, że inspekcja pracy nie ma obowiązku informowania pracodawcy o planowanej kontroli.

Pewne wątpliwości mogła jednak do niedawna budzić sytuacja, w której podmiotem kontrolowanym jest przedsiębiorca. W art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U 2010 Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.) znajdują się bowiem zapisy nakładające na organy kontroli obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. Co więcej, przepis ten zakazuje rozpoczynania czynności kontrolnych wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Część pracodawców, na podstawie przytoczonej ustawy, kwestionowała zatem możliwość prowadzenia czynności kontrolnych przez Państwową Inspekcję Pracy bez ich uprzedzania.

W marcu 2010 r., na skutek złożonej przez jednego z przedsiębiorców skargi, sporne zagadnienie zostało poddane ocenie sądu administracyjnego. Po rozpoznaniu sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia z dnia 11 marca 2010 r. (sygnatura sprawy III SA/Kr 1002/2009) uznał, że inspekcja pracy nie ma obowiązku informowania pracodawcy o planowanej kontroli.

W uzasadnieniu przytoczonego wyroku Sąd wskazał, że regulacje zawarte w przepisie art. 79 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczą wyłącznie organów kontroli uprawnionych do kontrolowania działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Jednocześnie Sąd stwierdził, że przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy nie jest prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorcy, lecz przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Państwowa Inspekcja Pracy nie podlega zatem – wynikającym z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – przepisom nakazującym organom kontroli zawiadamianie przedsiębiorców o zamiarze wszczęcia kontroli.

Reasumując, odpowiedź na postawione pytanie brzmi następująco: zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, inspektorzy pracy nie mają obowiązku informowania przedsiębiorcy o planowanej kontroli i mogą jej dokonać bez wcześniejszego zawiadamiania, o każdej porze dnia i nocy.

Tomasz Lewandowicz, Kancelaria Prawna ARKANA

Artykuł ukazał się w Dzienniku Bałtyckim, w dodatku Praca – numer z dn. 17.02.2011.

Arkana